Welcome Guest

Username

PasswordRegistreren
 
Who is online

There are no users online
 
 

Het Reglement

De volgende regels zijn samengestelt.

Algemeen

Met z'n allen willen we een feest bouwen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich zo gedragen dat anderen geen last ondervinden van de deelnemer. We behouden ten alle tijden het recht de deelnemer te verwijderen van het evenement, mocht het gedrag van de deelnemer hiertoe aanleiding geven, zonder terugave van de entreeprijs.

Wij zullen ons best doen de privacy van de bezoekers te waarborgen, maar kunnen dat niet 100% garanderen, noch kunnen we er verantwoordelijk voor worden gehouden. Iedereen is verantwoordelijk voor eigen hardware en software en licenties.

Het is niet geoorloofd beeldmateriaal gemaakt van/over Illuzion te gebruiken voor commerciele doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van Illuzion. Het is niet toegestaan om reclamemateriaal te verspreiden op het evenement zonder toestemming van de crew.

Mochten bepaalde stukken tekst in deze voorwaarden sprekend lijken op die van een concurent, dan berust dat op toeval.

Ten alle tijden geldt de Nederlandse wet. Illuzion is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen. Wij behouden ten alle tijden het recht deze regels te veranderen.

Aanmelden
Bij het aanmelden voor het evenement c.q. deelname ervan gaat de deelnemer of bezoeker akkoord met deze algemene voorwaarden van Illuzion.

Betaling
Het entreegeld van dient bij voorkeur van te voren betaald te worden, onder vermelding van je nick of identificatie nummer. Aan de deur is het entree bedrag in de regel hoger.

De deadline is 1 week voor aanvang van de LANparty.
Tot die tijd kun je vooraf betalen, of annuleren. Indien je na de eerder genoemde genoemde deadline niet hebt geannuleerd en wel hebt betaald wordt het geld niet teruggestort. Uitzonderingen hierop kunnen worden gemaakt na overleg met de crew.

Vrijwaring
De deelnemer of bezoeker vrijwaart Illuzion voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van de faciliteiten tijdens het evenement.

Machtiging tot het doen van onderzoek
Illuzion behoudt zich het recht voor om vermeende schendingen van de algemene voorwaarden te onderzoeken. Hierbij kan informatie over de deelnemer(s) of de klagende partij worden ingewonnen en kan het materiaal op de server(s) en het netwerk van Illuzion worden onderzocht.

De deelnemer machtigt Illuzion hierbij om samen te werken met gerechtelijke autoriteiten in het onderzoeken van vermeende criminele schendingen, rechthebbenden in het onderzoeken van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en systeembeheerders van andere internet providers of netwerk- en computerfaciliteiten om op de naleving van de algemene voorwaarden toe te zien.

Bij een dergelijke samenwerking kan bijvoorbeeld de gebruikersnaam, het IP-adres of andere identificerende informatie over een deelnemer kan worden doorgegeven, een en ander met inachtneming van de wettelijke privacyregelgeving.

Deelnemers en Bezoekers

Entree
Het is alleen toegestaan de lokatie te betreden via de hoofdingang. Tenzij door een Crewlid anders is gemeld. Ongenode gasten kan de toegang worden geweigerd. Deelnemers die bezoekers meenemen zijn hun verantwoording. Bezoekers mogen in geen geval gebruik maken van het netwerk.

Leeftijd
Voor het evenement bestaat er een minimale leeftijd van 14 jaar. Als je jonger dan 16 jaar bent, heb je toestemming van je ouders of voogd nodig om op het evenement te mogen komen. Voor deelnemers en bezoekers onder de 16 jaar wordt geen alcohol geschonken. Verder is het voor deze bezoekers ook niet toegestaan om alcohol en/of drugs mee te brengen of te nuttigen.

Identificatieplicht
Iedere bezoeker moet zich kunnen identificeren met een geldig paspoort of identiteitsbewijs.

Betalingsbewijs
Deelnemers krijgen nadat ze zich hebben gemeld en eventueel hebben betaald (als dit nog niet vooraf is gebeurd) een toegangsbewijs. Het toegangsbewijs geeft je het recht om op het evenement aanwezig te zijn, bewaar deze zorgvuldig. Het is mogelijk dat er beperkende toegangs bewijzen worden afgegeven voor een beperkte duur van het event.

Vandalisme, Diefstal en/of Schade
Het is voor deelnemers en bezoekers verboden om aan de apparatuur of bekabeling van Illuzion te komen. Zit niet aan andermans spullen zonder toestemming. Dit zou je zelf ook niet leuk vinden.

De deelnemer of bezoeker is ten alle tijden aansprakelijk voor de door hem / haar aangebrachte vernielingen aan alle spullen in / op aan en rondom de lokatie waar het evenement plaats vindt. Illuzion is niet aansprakelijk voor schade aan meegebrachte apparatuur. Schade toebrengen aan apparatuur van een andere deelnemer betekent vergoeden van de schade.

Bij het met opzet vernielen van eigendommen van anderen volgt verwijdering van het terrein en aangifte bij de politie. Bij beschadiging van eigendommen van Illuzion, of persoonlijke eigendommen van een deelnemer, zal deze verhaald worden op de dader.

Deelnemers en bezoekers dienen zich aan het reglement te houden. Het reglement van de gehuurde lokatie gaat voor.

Illegale Materialen
Het is verboden illegale materialen mee te nemen naar het evenement. De deelnemer of bezoeker is ten alle tijden verantwoordelijk voor alle door zijn / haar meegebrachte materialen. Bij een geconstateerde overtreding wordt deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder terugave van de entreeprijs.

Het in bezit zijn en/of gebruiken van een wapen is niet toegestaan. Onder deze regel valt ook het gebruik van zogeheten spudguns en paintballwapens.

Vechten
Bedreiging (lichamelijk, verbaal) naar mededeelnemers, crew of andere personen is niet toegestaan. De personen die menen dit wel te mogen zullen zonder blikken of blozen worden buitengezet met apparatuur door Illuzion.

In het geval van een vechtpartij tussen twee of meer personen zullen de betrokken personen tot de orde geroepen worden en gestopt worden. Als de daders de lokatie niet vrijwillig willen verlaten, zullen zij worden overgedragen aan de politie.

Eigen Risico
Het aansluiten van een computer of andere spullen op het netwerk of stroomnet, dat beschikbaar wordt gesteld door Illuzion, is volledig op eigen risico van de deelnemer. Illuzion kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verlies, diefstal of schade aan de computer of andere spullen van de deelnemer.

Verzekering
Bezoekers zullen zelf een reisverzekering en een eventuele aanvullende verzekering voor hun apparatuur moeten afsluiten indien zij dit wensen.

Brand Preventie
Deelnemers en bezoekers zullen ten allen tijden preventief te werk moeten gaan, indien de kans bestaat dat brand kan voorvloeien uit de activiteiten van een deelnemer. Het is niet toegestaan om kaarsen of ander open vuur mee te nemen.

Gangpaden moeten ten aller tijden open en vrij blijven. Schuif lege stoelen zo veel mogelijk aan. Het is dus niet toegestaan om tafels, dozen, slaapspullen of andere zaken in gangpaden neer te zetten. Probeer zoveel mogelijk spullen onder of op je plaats te zetten.

Brand
Mocht het toch zover komen zal het omgeroepen worden. Zet je apparatuur uit, Sta rustig op, en schuif je stoel weer aan. Is degene voor je nog niet klaar help deze vlot mee te komen. Ga naar buiten via de aangegeven nooduitgangen. Laat je spullen achter. De kans is klein dat ze direct beschadigt raken.

Lokatie

Controle
Het is security crew toegestaan controle op bagage uit te voeren.

Openingstijden
De openingstijden van het evenement zijn in de regel van vrijdag 17:00 tot zondag 17:00. Op zondag word er rond 17:00 van je verwacht dat je begint op te ruimen, net als wij dan al doen.

Parkeerterrein
Ben je klaar met uitladen of inladen, zet je auto dan zo spoedig mogelijk weg op het aangegeven parkeerterrein. Dit voorkomt een hoop ergernissen. Indien nodig, geldt een wegsleep regeling.

Catering

Eigen Consumpties
Meenemen van eigen consumpties wordt tot een zekere hoeveelheid toegestaan grote hoeveelheden zijn niet toegestaan, hiervoor is catering aanwezig. bijvoorbeeld een zak chips, fles cola, koffie koeken. Neem niet meer mee dan 3 liter. Het is verboden alcohol mee te nemen naar het evenement.

Verkoop
Het is niet toegestaan om artikelen te verkopen zonder toestemming van Illuzion.

Afval
De deelnemer of bezoeker dient zijn/haar eigen veroorzaakte rommel gemaakt tijdens deelname aan het evenement op te ruimen in de daarvoor bestemde afval containers / bakken / zakken. Deze zijn meestal te vinden aan de uiteindes van de tafelrijen. Tijdens het evenement houden we soms afval verzamelrondes, hulp hierbij wordt zeer gewaardeerd, als we langs komen is het prettig dat je het afval al bijelkaar hebt.

Alcohol en Drugs
Op onze evenementen kunnen alcoholische dranken worden verkocht door de catering. Deze worden niet geschonken aan deelnemers onder de 16 jaar. Bij overmatig alcohol gebruik van deelnemers boven de 16 jaar kan deze persoon de toegang tot het evenement worden onzegt. Voor het gebruik van softdrugs gelden de regels die door de lokatie gesteld zijn. Het gebruik van softdrugs door deelnemers onder de 16 jaar is niet toegestaan. Bij overmatig gebruik van softdrugs of alcohol kan de toegang tot het evenement worden ontzegt.

Roken is toegestaan mits het geen overlast veroorzaakt bij mededeelnemers. Het gebruik van harddrugs is NIET toegestaan. Het verhandelen van drugs is niet toegestaan, mochten we dit merken wordt de persoon verwijderd zonder teruggave van de entreeprijs. Gebruik met mate, de crew heeft het recht om dronken en lastige mensen van het evenement te verwijderen zonder teruggave van de entreeprijs.

Elektra

Algemeen
Gebruik enkel geaarde en gekeurde stroomsnoeren met een aangeraden lengte van 2,5 meter met 2,5 kwadraat snoerdikte, deze kunnen vaak een maximum van 3500 Watt aan. Haspels van deelnemers zijn niet toegestaan.

Er worden geen wijzigingen aan de elektra-infrastructuur gedaan zonder toestemming van Illuzion. Per zitplaats mag je maximaal 1 PC en 1 CRT-monitor of 2 TFT schermen aansluiten. Er is echter maar beperkte tafelruimte. Het is niet toegestaan om een tweede CRT-monitor aan te sluiten.

Contactdozen zijn onder de tafels aanwezig, deze mogen geen draden zonder buitenmantel tonen. Het is verboden elektra van andere tafelblokken te gebruiken. Blijf bij je eigen tafelblok.

Heb je een UPS vraag dan even bij de crew of deze aangesloten mag worden. Het is niet toegestaan om aangepaste UPS'en aan te sluiten zonder de controle van elektracrew, vanwege de verhoogde kans op brandgevaar.

Sommige case-modding systemen die teveel vermogen verbruiken, kunnen worden geweigerd, tenzij er andere mogelijkheden zijn in de zaal. Let bij deze systemen op de aarding, mits het om een metalen kast en/of waterkoeling systemen gaat.

Andere Apparatuur
Het is niet toegestaan andere elektrische grootverbruik apparaten mee te nemen. Onder deze apparaten horen o.a.: Broodroosters, frituurpannen, waterkokers, koffiezetmachines, magnetrons en tostieijzers.

We raden je aan niet meer dan je eigen pc, monitor en eventueel speakers of een klein lampje mee te nemen. Afhankelijk van de lokatie en de aanwezige elektravoorziening kunnen wij verbieden extra verlichting/decoratie aan te sluiten, Zelfs als dit ‘klein-verbruikers’ zijn. Een normale koelbox (dus niet een (mini-)koelkast) is toegestaan, als deze de mogenlijkheid heeft om op 12 volt te werken. Beamers, videoprojectoren en -schermen zijn wel toegestaan.

Het gebruik van aggregaten is verboden, dit om de apparatuur van bezoekers en organisatie te beschermen. Zorg dat je aan kunt tonen dat de apparatuur van jou is.

Vergeet niet dat dat vanaf onze stekkerdoos de verantwoordelijkheid voor jezelf is. Heb je vragen, neem contact met ons op via de helpdesk.

Het is niet toegestaan discolampen of andere "stage" apparatuur mee te nemen, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door Illuzion.

Netwerk

Netwerk en Data
Er worden geen wijzigingen aan het netwerk gemaakt zonder toestemming van de netwerkcrew van Illuzion. Dit om problemen te voorkomen. Wij zullen zorg dragen voor een goed draaiend netwerk.

Het is niet toegestaan om software illegaal te verspreiden. Illuzion is niet verantwoordelijk voor de data die wordt uitgewisseld via ons netwerk. Wij leveren slechts de voorziening. Alle data die beschikbaar wordt gesteld via het netwerk wordt gezien als freeware/shareware, indien dit niet het geval is en we hier op worden gewezen, wordt het desbetreffende programma verwijderd van de machine, of wordt de persoon die het distribueert via het netwerk verzocht het programma te verwijderen.

Het is niet toegestaan om in het netwerk op poorten te scannen. Het is niet toegestaan om het (algehele) netwerkverkeer te monitoren, bijvoorbeeld door het gebruik van zogenaamde "packetsniffers". Het is enkel voor Illuzion toegestaan om het netwerkverkeer te monitoren t.b.v. het oplossen of voorkomen van netwerkproblemen.

Het is niet toegestaan om op een door bezoekers meegebrachte computer een DHCP server te hebben draaien. Zorg er dus voor, dat je naar het evenement komt WinRoute of je DHCP services van Windows uitgeschakeld zijn. Weet je dit niet 100% zeker, controlleer dan eerst je netwerk instellingen, voordat je het apparaat aansluit op het netwerk.

Het is ten strengste verboden om zonder toestemming van Illuzion zelf meegebrachte netwerk apparatuur aan te sluiten op het netwerk. Wanneer wij dit zien zullen we het desbetreffende apparaat in beslag nemen en krijg je het NA de LAN-party weer terug. Hieronder vallen o.a.: switches, hubs, routers en access points.

Eigen Servers
Je mag je eigen server meenemen, dit kost niets extra. Er zijn echter wel een paar voorwaarden: Je server kan waarschijnlijk niet bij je eigen tafel staan. Je krijgt een 100Mbit poort voor je UTP, dus je kunt alleen je eigen PC kwijt.

De server kan bij de andere servers van het evenement neer worden gezet. Het is handig als de server zonder toetsenbord/muis en scherm kan werken. Het is makkelijk om een programma te installeren om je server remote te kunnen bedienen (bijvoorbeeld Remote desktop, Radmin, VNC of PC-Anywhere).

Netwerk apparatuur
De bezoeker mag in geen enkel geval zelf aan het netwerk-materiaal (Glasvezel/switches/servers) komen. Het is natuurlijk wel toegestaan om je eigen UTP stekker in de switch te drukken.

Is er een probleem, meld dit dan bij Illuzion. Er worden geen wijzigingen aan de netwerklayout gedaan zonder toestemming van Illuzion. Dit om netwerkproblemen van te voorkomen. Wij zullen zorg dragen voor een goed werkend netwerk.

Internet
Illuzion geeft richtlijnen voor het gebruik van uitgaande datalijnen. Hieronder vallen zaken als via welke wijze toegang tot Internet verkregen kan worden en welke protocollen beschikbaar op Internet gebruikt mogen worden. Illegale activiteiten op het internet zijn niet toegestaan!

Hacken / Cracken
Het onrechtmatig toegang verkrijgen tot en/of schade toebrengen aan computers en/of andere apparatuur van andere deelnemers, Illuzion of derden, is niet toegestaan. In geval van een zogenaamde "hackme" competitie, is het alleen toegestaan toegang te verkrijgen tot het gestelde target.

Als hierbij andere "targets" worden gemonitort, gescant en netwerkverkeer word geanalyseerd is dit verboden. Is er geen "hackme" competitie, dan is dit ook niet toegestaan! Er wordt hierop streng toezicht gehouden, onder meer door het registreren en analyseren van (verdacht) netwerkverkeer.

Cheaten
Cheaten ofwel oneerlijk deelnemen aan het evenement is verboden. Illuzion bepaalt ten alle tijden wat onder cheaten of oneerlijk deelnemen wordt verstaan. Bij een geconstateerde overtreding wordt deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder terugave van de entreeprijs.

Intellectuele eigendomsrechten
Illuzion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door de deelnemer. De deelnemer vrijwaart Illuzion voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door, dan wel door middel van de deelnemer.

Hardware en Software

Algemeen
Programmatuur die door onze bezoekers op servers word gezet of via het netwerk wordt getransporteerd, word geacht Shareware of Public Domain te zijn. Wanneer een bezoeker ons op de hoogste stelt van het tegendeel hiervan, zullen wij de betreffende software onderzoeken en zo mogelijk verwijderen indien noodzakelijk.

Wij zijn technisch niet in staat zelf een permanente controle uit te voeren op door bezoekers geinitieerde bestandsoverdrachten, dus zijn wij als organisatie niet aansprakelijk te houden. voor mogelijke auteursrechtelijk beschermde software die via ons netwerk getransporteerd zou kunnen worden.

Het is voor deelnemers verboden illegale software mee te nemen naar het evenement. De deelnemer is verantwoordelijk voor alle door zijn/haar meegebrachte software. Bij constatering van verspreiding / distributie van illegale software of andere illegale materialen zullen de officiële instanties op de hoogte worden gesteld. Bij een geconstateerde overtreding wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement.

Het is illegaal om auteursrechtelijk beschermde software te reproduceren, zonder de toestemming van de auteur of uitgever. Mogelijk illegaal softwareverkeer dat plaatsvindt tussen deelnemers is de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf, niet die van Illuzion. Het is niet toegestaan hardware en/of software tegebruiken waarvan je niet de eigenaar bent, zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

Geluid

Algemeen
Het gebruik van koptelefoons is niet verplicht maar wel een aanrader. Speakers zijn dus toegestaan maar houd het volume wel op een aanvaardbaar niveau. Versterkers zijn niet toegestaan.

Speakers, Subwoofers en Versterkers
Wegens klachten op vorige evenementen zijn versterkers niet toegestaan. Multimedia speakers mag je mee nemen, maar houd het volume laag. Wij behouden het recht voor audioapparatuur in beslag te nemen, wanneer wij denken dat je teveel lawaai produceert. Deze apparatuur krijg je aan het eind van de party terug.

Geluidsniveau
Het algehele geluidsniveau voor het evenement moet zo zijn, dat eventuele omroep apparatuur niet extreem haar best moet doen om erbovenuit te komen. Als er wat om geroepen word verlaag dan je eigen volume.

Speakers zijn toegestaan, maar houdt rekening met anderen. Neem voor de zekerheid ook een hoofdtelefoon mee. Indien na een eerste waarschuwing het geluid niet gedempt wordt, zullen de speakers tot het einde van het evenement in beslag worden genomen.

Subwoofers zijn niet toegestaan. Als een subwoofer deel uitmaakt van een audio set die niet zonder subwoofer kan werken, dient de subwoofer uitgeschakeld te worden of indien dit niet mogelijk is de bass laag gezet te worden.

Versterkers en andere audio apparatuur zijn niet toegestaan. Je hebt/krijgt geen extra ruimte voor speakers. Tijdens (game) competities is het niet toegestaan, dat luidsprekergeluid verder dan 2 meter van de zitplaats storend waarneembaar is.

Rustperiode
's Nachts dient het rustig te zijn, gebruik tussen 01.00 en 08.00 enkel je koptelefoon.

Opbouw en Afbouw

Opbouw
Op de dag van aanvang van het evenement en soms de dag ervoor, zijn we op de lokatie vaak al bezig de boel op te bouwen, Heb je tijd en zin, kun je natuurlijk komen om te helpen. Geef dit dan wel even aan bij de crew.

Afbouw
Voor het einde van het evenement beginnen we vaak al wel stoelen, tafels en afval op te ruimen, dit om de doorgang te vergemakkelijken. Als je na het einde van het evenement nog wat tijd over hebt, ben je zeker welkom on de crew nog een handje te helpen.

Rental

Algemeen
Onze hardware en software is van te voren gecontroleerd en geconfigureerd door Illuzion. Dit houdt in het testen van de meest gebruikte functies, alsmede het aanbrengen van de Illuzion standaardconfiguratie, wat in de regel garant staat voor een probleemloze werking. Het is de huurder niet toegestaan deze configuratie te wijzigen.

Mocht de hardware of software gewijzigd terugkomen, dan behoudt Illuzion het recht een schadeclaim in te dienen. Als de huurder de hardware of software terug brengt, zal deze getest worden, wat inhoudt: Het testen op de standaardconfiguratie de werking van de hardware of software.

Na testen is de huurder niet meer aanspakelijk voor eventuele schade aan de hardware of software. En zal er contact op worden genomen met de huurder over de testuitslagen. Eventuele gebreken die daarna nog worden gevonden, zullen dan voor rekening van Illuzion komen.

De hardware of software verkeerd in een nette staat, deze dient ook zo weer opgelevert te worden.

De huurder zal de hardware of software terug bezorgen bij Illuzion, voor de afgesproken einddatum, op een door Illuzion aan te geven lokatie.

De huurder dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs af te geven samen met het orginele legitimatiebewijs mee te brengen Het te voldoen huurbedrag word afgesproken bij de aanvraag tevens worden dan ook de afspraken over het halen en brengen besproken.

Zowel de verhuurder als de huurder krijgen een kopie van het contract.

Netwerk
In geval van de huur van (een deel van) het netwerk infrastructuur, zullen alle netwerk poorten, configuraties en bekabeling vooraf en achteraf, die gehuurd zijn, getest en gecontrolleerd worden.

Elektra
In geval van de huur van (een deel van) het elektra infrastructuur, zullen alle bekabeling en kasten vooraf en achteraf, die gehuurd zijn, getest en gecontrolleerd worden. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat er een keer een stop moet worden vervangen. Deze moet dan ook vervangen worden door de huurder.

Servers
In geval van de huur van (een of meer) servers zullen de machines vooraf en achteraf, enkel gecontrolleerd worden op hun elektrische werking. De software en het besturings systeem worden gezien als services. Dit is veel omvangrijk om allemaal op hun exacte werking te controlleren.

Services
In geval van de huur van (een of meer) services zullen de services vooraf en achteraf, enkel gecontrolleerd worden op hun configuratie. Dit is veel omvangrijk om allemaal op hun exacte werking te controlleren.